NITNEM: 8AM – 9 AM

REHRAS SAHIB & SUKHASAN: 5PM – 6PM